راهنما

  همکاران محترم لطفا :

1- پس از ورود به سامانه نسبت به تغییر رمز اقدام فرمائید.

2- نسبت به تکمیل اطلاعات خود و انجام اصلاحات احتمالی اقدام فرمائید.

3- راهنمای سامانه را مطالعه فرمائید.